Jeśli jesteś niepełnosprawny (polski)

Zasiłek na asystenta osobistego mog otrzyma osoby ze znacznym i trwałym ograniczeniem sprawno ci, które zmuszone s korzysta z pomocy osobistej, by móc poradzi sobie z wykonywaniem codziennych zaj .

Aby otrzyma zasiłek z Försäkringskassan [szwedzka Kasa Ubezpiecze ], osoba niepełnosprawna musi znajdowa si w potrzebie pomocy w wykonywaniu podstawowych czynno ci, w wymiarze przekraczaj cym 20 godzin tygodniowo.

Komu przysługuje zasiłek na asystenta osobistego?

Jeżeli przy wykonywaniu podstawowych czynności - jak np. mycie się, ubieranie, spożywanie posiłków, porozumiewanie się z otoczeniem, przemieszczanie się - potrzebna jest ci pomoc w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo, możesz otrzymać zasiłek na asystenta osobistego. Musisz przy tym należeć do którejś z niżej wymienionych grup:

  • Osoby dotknięte niedorozwojem, autyzmem lub stanami zbliżonymi do autyzmu.
  • Osoby ze znacznymi i trwałymi ograniczeniami sprawności intelektualnej wskutek urazu mózgu, który nastąpił w wieku dorosłym w wyniku przemocy fizycznej lub choroby somatycznej.
  • Osoby z innymi trwałymi ograniczeniami sprawności fizycznej lub psychicznej, ewidentnie niezwiązanymi z normalnym procesem starzenia się.

Ograniczenie sprawności musi być znaczne i musi być przyczyną znacznych utrudnień w życiu codziennym.
Uprawnienie do zasiłku na asystenta osobistego nie jest objęte żadną dolną granicą wieku. Zasiłek ten można otrzymywać nawet po ukończeniu 65 lat, lecz tylko wówczas, gdy był on przyznany już wcześniej.
Zasiłku nie mogą otrzymywać osoby korzystające z kolektywnych form zamieszkania lub z opieki w instytucji. Gdy przemawiają za tym szczególne powody, można natomiast otrzymać zasiłek na opiekuna osobistego przebywając przez krótszy okres w szpitalu, korzystając z form opieki nad dziećmi, uczęszczając do szkoły lub biorąc udział w innych codziennych zajęciach.

Prawo do pomocy osobistej mo e przysługiwa tak e w zakresie innych potrzeb

Jeżeli przy wykonywaniu podstawowych czynności potrzebna jest ci pomoc w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo, może ci przysługiwać prawo do pomocy osobistej także przy wykonywaniu innych codziennych zajęć. Może to być na przykład pomoc w przygotowywaniu posiłków, w robieniu zakupów, w aktywnym spędzaniu czasu wolnego lub w pracy.


Zawiadamiaj o zmianach!

Przysługiwanie prawa do zasiłku na asystenta osobistego rozpatrywane jest co dwa lata, aż do ukończenia przez ciebie 65 lat. Jeżeli twój stan uległ istotnej zmianie, ponowne rozpatrzenie może mieć miejsce wcześniej. W związku z tym ważne jest, by zawiadamiać o wszelkich zmianach mogących wpłynąć na uprawnienie do zasiłku na asystenta osobistego. W razie otrzymania za wysokiej kwoty, możesz być zobowiązany do zwrotu pieniędzy.

Vår filosofi

Saki Assistans hittar lösningar som skapar mervärde och välmående.

Vi ser inget som omöjligt och det är vår genomgående filosofi!

Login

Din feedback

Email:
Telefon:
Meddelande:
Hur många ögon har en vanlig person? Skriv svaret nedan.