FLER SPRÅK / MORE LANGUAGES

Naknada za osobnu asistenciju

Ako imate znatan i trajan invaliditet i ako Vam je potrebna pomoć da savladate svakodnevnicu, možete dobiti naknadu za osobnu asistenciju.

Da biste dobili naknadu od Blagajne socijalnog osiguranja Švedske [Försäkringskassan], neophodno je da vam je potrebna pomoć oko vaših osnovnih životnih potreba više od 20 sati sedmično. Ako vam je potrebna pomoć oko vaših osnovnih životnih potreba manja od 20 sati sedmično onda je vaša opština u kojoj živite (kommunen) odgovorna za naknadu.

Ko može dobiti naknadu za osobnu asistenciju?

Ako vam je potrebna pomoć više od 20 sati sedmično pri obavljanju osnovnih životnih aktivnosti kao što su umivanje, oblačenje, ishrana, komuniciranje s drugima i kretanje, možete dobiti naknadu za osobnu asistenciju.
Pri tome se također zahtijeva da pripadate nekoj od slijedećih grupa:

  • Osobe sa smetnjama u razvoju, sa autizmom ili stanjem sličnim autizmu;
  • Osobe sa znatno i trajno smanjenim intelektualnim sposobnostima nakon povrede mozga u odrasloj dobi, izazvane vanjskim nasiljem ili tjelesnom bolešću;
  • Osobe s drugim trajnim smanjenjem fizičkih ili psihičkih funkcija organizma, koje nesumnjivo nije posljedica normalnog starenja.

Invaliditet mora biti znatan i uzrokovati značajne poteškoće u Vašem svakodnevnom životu.
Ne postoji donja starosna granica kao uvjet za odobrenje naknade za osobnu asistenciju. Naknadu za osobnu asistenciju možete dobiti i poslije navršene 65. godine, ali samo ako Vam je naknada bila odobrena prije toga.

Naknadu za osobnu asistenciju ne možete dobiti ako stanujete u stanu u grupi stanova za stanovanje s podrškom ili ako ste na njezi u nekoj ustanovi. Međutim, ako postoje posebni razlozi, naknadu za osobnu asistenciju možete dobiti i kada se tokom kraćeg vremena nalazite na liječenju u bolnici ili sudjelujete u djelatnosti u okviru društvene brige o djeci ili škole ili u nekoj drugoj dnevnoj djelatnosti.

Šta znači osobna asistencija?

Pod osobnom asistencijom podrazumijeva se osobno oblikovana potpora koja se pruža u različitim prilikama od strane ograničenog broja osoba. Osobna asistencija pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba podrazumijeva pomoć u vezi s umivanjem, oblačenjem, ishranom, komuniciranjem s drugima i kretanjem, ili neku drugu pomoć koja zahtijeva podrobna znanja o upravo onom invaliditetu koji postoji kod Vas.

Pravo na osobnu asistenciju možete imati i za druge potrebe

Ako vam je potrebna pomoć pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba u prosjeku više od 20 sati sedmično, možete imati pravo na osobnu asistenciju i u vezi s drugom pomoći u svakodnevnom životu. To može biti npr. pomoć pri spremanju hrane, kupovini, obavljanju aktivnosti u slobodnom vremenu ili radu.

Prijavite promjene

Naknada za osobnu asistenciju preispituje se svake druge godine dok ne navršite 65 godina, ali ako se vaše stanje znatno promjeni, naknada se preispituje ranije. Zato je važno da prijavite sve promjene koje mogu utjecati na vaše pravo na naknadu za asistenciju. Ako ste dobili novac koji prelazi iznos koji vam pripada, možete biti dužni da vratite taj novac.Click here to add your own text

Jeśli jesteś niepełnosprawny

Zasiłek na asystenta osobistego mog otrzyma osoby ze znacznym i trwałym ograniczeniem sprawno ci, które zmuszone s korzysta z pomocy osobistej, by móc poradzi sobie z wykonywaniem codziennych zaj.

Aby otrzyma zasiłek z Försäkringskassan [szwedzka Kasa Ubezpiecze ], osoba niepełnosprawna musi znajdowa si w potrzebie pomocy w wykonywaniu podstawowych czynno ci, w wymiarze przekraczaj cym 20 godzin tygodniowo.

Komu przysługuje zasiłek na asystenta osobistego?

Jeżeli przy wykonywaniu podstawowych czynności – jak np. mycie się, ubieranie, spożywanie posiłków, porozumiewanie się z otoczeniem, przemieszczanie się – potrzebna jest ci pomoc w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo, możesz otrzymać zasiłek na asystenta osobistego. Musisz przy tym należeć do którejś z niżej wymienionych grup:

  • Osoby dotknięte niedorozwojem, autyzmem lub stanami zbliżonymi do autyzmu.
  • Osoby ze znacznymi i trwałymi ograniczeniami sprawności intelektualnej wskutek urazu mózgu, który nastąpił w wieku dorosłym w wyniku przemocy fizycznej lub choroby somatycznej.
  • Osoby z innymi trwałymi ograniczeniami sprawności fizycznej lub psychicznej, ewidentnie niezwiązanymi z normalnym procesem starzenia się.

Ograniczenie sprawności musi być znaczne i musi być przyczyną znacznych utrudnień w życiu codziennym.
Uprawnienie do zasiłku na asystenta osobistego nie jest objęte żadną dolną granicą wieku. Zasiłek ten można otrzymywać nawet po ukończeniu 65 lat, lecz tylko wówczas, gdy był on przyznany już wcześniej.
Zasiłku nie mogą otrzymywać osoby korzystające z kolektywnych form zamieszkania lub z opieki w instytucji. Gdy przemawiają za tym szczególne powody, można natomiast otrzymać zasiłek na opiekuna osobistego przebywając przez krótszy okres w szpitalu, korzystając z form opieki nad dziećmi, uczęszczając do szkoły lub biorąc udział w innych codziennych zajęciach.

Prawo do pomocy osobistej mo e przysługiwa tak e w zakresie innych potrzeb

Jeżeli przy wykonywaniu podstawowych czynności potrzebna jest ci pomoc w wymiarze przekraczającym 20 godzin tygodniowo, może ci przysługiwać prawo do pomocy osobistej także przy wykonywaniu innych codziennych zajęć. Może to być na przykład pomoc w przygotowywaniu posiłków, w robieniu zakupów, w aktywnym spędzaniu czasu wolnego lub w pracy.

Zawiadamiaj o zmianach!

Przysługiwanie prawa do zasiłku na asystenta osobistego rozpatrywane jest co dwa lata, aż do ukończenia przez ciebie 65 lat. Jeżeli twój stan uległ istotnej zmianie, ponowne rozpatrzenie może mieć miejsce wcześniej. W związku z tym ważne jest, by zawiadamiać o wszelkich zmianach mogących wpłynąć na uprawnienie do zasiłku na asystenta osobistego. W razie otrzymania za wysokiej kwoty, możesz być zobowiązany do zwrotu pieniędzy.